Երևան

Լոնդոն

Վաշինգտոն

Телеканал

Մեր մոտեցումը

Մեր մոտեցումը

 

Ճիշտ և որակյալ մարքետինգային հետազոտությունը հանդիսանում է լսելու,հավաքագրելու,վերլուծելուևայնուհետևպատասխանելուարդյունք£Մերկողմիցկիրառվողմեթոդըերաշխավորումէբարձրորակևթույլէտալիսհստակպատկերացումկազմելձերկողմիցներկայացվողպահանջներիմասինուդրանքբավարարելհնարավորինլավագույնճանապարհով£Այնբաղկացածէհետևյալփուլերից.

 

 

 

1. Հանդիպում,ծանոթություն

 

Առաջին հանդիպումը մեզ համար անչափ կարևոր է£ Այստեղ կարիք կա լսելու և ընկալելու ձեր կարիքները և դրանք մարքեթինգային հիմնախնդիրների վերածելու£ Այս հանդիպումը նպատակ ունի նաև բացահայտելու այն բոլորխնդիրներնույուրահատկությունները,որոնքառկաենձերկազմակերպությունում£Այսմեթոդըմեզթույլէտալիսհասկանալևհստակմոդելավորելմերառաքելության(ուսումնասիրության)առաջարկը£

 


 

2. Ուսումնասիրությանառաջարկ

 

Ուսումնասիրության առաջարկը դա տվյալ ուսումնասիրությունը իրականացնելուհամարմերկողմիցստանձնվածպարտավորություններիթվարկումնունկարագրություննէ£Սկզբումանհրաժեշտէհասկանալձերկարիքներըմարքեթինգիտեսանկյունից,այսինքնպարզելթեձերկողմիցներկայացվածխնդիրներիլուծումներըպետքէփնտրելմարքեթինգայինռազմավարության,օպերացիոնալմարքեթինգիթեուղղակիդիագնոստիկայիմեջ£Այնուհետևկարիքկասահմանելուսումնասիրությաննպատակինհամապատասխանողտվյալներիտիպը`քանակական,որակականկամերկուսըմիասին,ինչպեսնաևինֆորմացիայիհավաքագրմանընտրությունը`երեսառերես,խմբայինհարցազրույցներ,հեռախոսայինհարցումներևայլն£Ուսումնասիրությանառաջարկըթույլէտալիսմանրամասնելայսնախաքայլիամբողջականությունըտարբերփուլերիմիջոցով£Այնիրմեջներառումէնաևմանրամսըբյուջենևժամանակացույցը,որիընթացքումպետքէիրականացվիուսումնասիրությունը£Ուսումնասիրությանառաջարկըձեզէներկայացվումառաջինհանդիպումից5-7 օրվաընթացքում£

 

 


3. Պայմանագրիկնքում

 

Ուսումնասիրության առաջարկը ստորագրելուց հետո պատվիրատուիհետկնքվումէպայմանագիրհարաբերություններիիրավաբանականձևկերպմանևփոխադարձպատասխանատվություններիուպարտավորություններիսահմանմաննպատակով£

 

 


 

4. Ուսումնասիրություն

 

Ուսումնասիրության փուլը մեզ մոտ բաղկացած է հետևյալ քայլերից` հետևողականության սահմանում, պլանավորում և կառավարում, հարցումներ իրականացնողների հավաքագրում և վերապատրաստում(կոնկրետուսումնասիրությանիմաստով),հարցաթերթիկներիկազմում,հարցմանուղեցույցիկազմում£ Այնուհետև գալիս է փաստաթղթային ուսումնասիրության և տվյալներիհավաքագրմանպրոցեսը,որըկարողէլինելորակական,քանակական,կամ,երկուսըմիասին,կախվածուսումնասիրությաննպատակիցևյուրահատկություններից£ Հավաքագրված տվյալների մշակումն ու վերլուծությունը կատարվում է հաջորդքայլիընթացքում£Այստեղմենքուսումնասիրումևգտնումենքձերխնդիրներիպատասխաններըևձեզխորհուրդտալիսդրանցլուծմանձևերիվերաբերյալ£

 


 

5. Ուսումնասիրությանհաշվետվությանպատրաստումևներկայացում

 

Ուսումնասիրության ավարտից հետո ամբողջական տվյալները ներկայացվում են հաշվետվությանտեսքովևբանավոր,իսկպատվիրատուիցանկությամբնաևներկայացվումէPower Point ծրագրով պատրաստված նյութի միջոցով£

 


 

6. Ընկերություններիմարքետինգայինգործառույթներիստանձնում

 

Պատվիրատուի մարքետինգային գործառույթի ստանձմանդեպքում,ՙՄ-ինֆո՚-ի ներսումձևավորվումէհատուկթիմբախկացածհամապատասխանմասնագետներից,առանձնացվումենորոշակիռեսուրսներմարքետինգայինգործառույթիարդյունավետկազմակերպմանևկատարմաննպատակով:ԱյսգործընթացիժամանակՊատվիրատուիհետհաստատվումէակտիվհաղորդակցմանընթացակարգևպարբերաբարներկայացվումհաշվետվեւթյուններկատարվածգործողություններիևդրանցարդյունքներիվերաբերյալ:

бесплатно шаблоны dle 10 на сайте newtemplates.ru и скачать фильмы у нас на сайте есть скачать игры бесплатно бесплатно

ԱՐԽԻՎ

«    դեկտեմբերի 2019    »
ԵրկերքՉորՀնգՈւրբՇբԿր
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Հիմա կայքում

Նոր առաջարկներ